Danh sách hộ kinh doanh được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid 19

06/05/2022 08:46
TỔNG HỢP DANH SÁCH 
          HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH THEO NGHỊ QUYẾT 68/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
 
STT MST ĐKKD Tên HKD Địa chỉ kinh doanh Ngành nghề KD Số tiền Kí nhận
1 2   3 4 5   7
1 8139723175 01Q8001800 Đặng Quốc Việt La Phẩm 2 Bán đồ mộc dân dụng              3.000.000  
2 0500198421 01664 Vũ Thị Long La Thiện Bán lẻ quần áo đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên kinh doanh              3.000.000  
3 0500199591 01666 Lê Thị Hà Vân Sa 3 bán lẻ chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp              3.000.000  
4 0500199270 01658 Đặng Thị Thuận Vân Sa 2 Bán lẻ quần áo đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên kinh doanh              3.000.000  
5 0500199633 0165 Lê Thị Lý Vân Sa 3 Bán lẻ quần áo đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên kinh doanh              3.000.000  
6 0500198189 1656 Lê Thị Sơn Vân Sa 2 Bán lẻ quần áo đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên kinh doanh              3.000.000  
7 0500195068 01653 Hoàng Thị Chinh La Thiện Bán lẻ quần áo đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên kinh doanh              3.000.000  
8 0500197883 1799 Đỗ Văn Giang Tản Hồng Sản xuất sản phẩm lâm sản              3.000.000  
9 8447063893 01Q8002672 Đặng Minh Phú La Thượng Mua bán vật liệu xây dựng-cát sỏi              3.000.000  
10 8139725567 01Q8003800 Nguyễn Văn Hùng La Thượng Mua bán vật liệu xây dựng-cát sỏi              3.000.000  
11 0500198100 01794 Nguyễn Hoàng Long La Phẩm1 Sửa chữa xe đạp và bán phụ tùng              3.000.000  
  Tổng             33.000.000  
Bằng chữ: Ba Ba triệu đồng
Tản Hồng, ngày 21 tháng 4 năm 2022
NGƯỜI LẬP BIỂU                                             TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                          CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thêm                                             Hoàng Minh Sơn