Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 Trên địa bàn xã Tản Hồng

09/06/2021 09:59

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TẢN HỒNG

 

Số: 46/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập #8211 Tự do #8211 Hạnh phúc

 

Tản Hồng, ngày  01 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

Trên địa bàn xã Tản Hồng

Thực công văn số: 07/BCĐ ngày 22/5/2020 của BCĐ chương trình 06 huyện ủy Ba vì về việc triển khai các nội dung tổng kết chương trình 06-CTr/HU ngày 8/1/2016

UBND xã Tản Hồng báo cáo kết quả  thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

X· T¶n Hång n»m ë phÝa b¾c huyÖn Ba V× cã diÖn tÝch tù nhiªn 8,8 km2, d©n sè gÇn 14.000 khÈu. Cã 06 th«n sinh sèng trªn ®Þa bµn x·. Công tác cải cách hành chính của xã luôn được các cấp ủy, chính quyền và các ngành thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Thể chế hành chính ngày càng được đổi mới, đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Thủ tục hành chính công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng cao. Cán bộ, công chức được đào tạo chính quy, hàng năm được tập huấn cập nhật thông tin, văn bản của các cấp về công tác cải cách thủ tục hành chính nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  hoạt động đạt hiệu quả cao, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi, giảm thời gian chờ đợi trong quá trình giao dịch giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan.

- Chủ tịch UBND xã là người đứng đầu trong việc triển khai, thực hiện công tác CCHC tại UBND xã  và trực tiếp là Trưởng bộ phận một cửa.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: công khai đầy đủ các thủ tục hành chính của cấp xã và quy chế của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

+ Ban hành quyết định niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Tản Hồng.

+ Quyết định  số: 34/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 về việc ban hành quy chế và tổ chức hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trong đó quy định rõ quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức và công dân cũng như thời gian làm việc trong tuần.

Thuận lợi: Trang thiết bị phục vụ công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được đảm bảo. Phân công cán bộ, công chức thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng chức danh chuyên môn; Công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ ứng  xử đúng mực không hách dịch, cửa quyền, không gây phiền hà cho tổ chức và công dân khi thực thi công vụ.

Khó khăn: Trình độ dân trí của nhân dân trên địa bàn xã không đồng đều vì vậy nhận thức về việc CCHC còn hạn chế. Xong việc cải cách hành chính là một nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn này vì vậy UBND xã Tản Hồng tập chung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC

II. KẾT QUẢ

1.Công tác chỉ đạo điều hành, ban hành văn bản

Thực hiện chương trình lãnh đạo của Thành ủy, nghị quyết lãnh đạo Đảng ủy về công tác cải cách hành chính. UBND xã đã ban hành tổng số 42 văn bản để chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Tản Hồng.

2. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

Công tác kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được triển khai trên địa bàn xã. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện thủ tục hành chính ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ góp phần nâng cao chất lượng Van bản quy phạm pháp luật.

Hàng năm UBND xã xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, rà soát, xử lý hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

3. Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đầy đủ toàn diện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch của Thành phố

- Đổi mới trong phương thức điều hành chỉ đạo, các chương trình công tác năm, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng của Đảng ủy #8211 UBND xã đều được cụ thể hóa thành các biểu tiến độ công việc, phân rõ trách nhiệm cán bộ thực hiện, cán bộ phối hợp, lãnh đạo phụ trách, có kiểm điểm tiến độ thực hiện hàng tháng để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc. Thực hiện nghiêm túc quy định về đánh giá cán bộ, công chức, người lao động hàng tháng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, các quy trình, quy định

- Duy trì thực hiện các phần mềm dùng chung do Thành phố, huyện triển khai như phần mềm quản lý văn bản đi đến và điều hành tác nghiệp, phần mềm quản lý hồ sơ một cửa, phần mềm quản lý tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cùng một số phần mềm chuyên ngành khác;

- Bên cạnh đẩy mạnh ứng dụng CNTT, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO cũng được chú trọng

- Việc rà soát công khai thủ tục hành chính trên địa bàn theo Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội. UBND xã đã rà soát, niêm yết công khai  các  TTHC tại “Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả”.

- UBND xã đã cho công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại  bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Công dân khi đến giao dịch tại bộ phận Một cửa được hướng dẫn tận tình, chu đáo, được cung cấp các thông tin, biểu mẫu cần thiết liên quan đến hồ sơ. Việc tiếp nhận những ý kiến phản ánh, đánh giá của công dân liên quan đến TTHC, thái độ, trách nhiệm phục vụ của cán bộ công chức một cửa cũng được chú trọng

4. Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Xác định rõ vai trò của người đứng đầu; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có thái độ giao tiếp, ứng xử  chuẩn mực

Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND xã và chủ tịch UBND huyện. Chủ tịch xã chịu trách nhiệm định kỳ trực tiếp công dân theo quy định, kịp thời giải quyết nhanh và đúng thẩm quyền;

Mọi cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của cấp ủy Đảng, quyết địnhc ủa cơ quan hành chính nhà nước, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện

Ban hành quyết định số:165/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc ban hành quy chế  làm việc của UBND xã Tản Hồng, nhiệm kỳ 2016-2021;

Ban hành quyết định số: 122/QĐ-UBND  ngày 01/9/2019 về việc bổ sung phân công nhiệm vụ của chủ tịch, các phó chủ tịch thành viên UBND, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại UBND xã Tản Hồng nhiệm kỳ 2016-2021

Hằng năm ban hành kế hoạch về thực hiện kỷ cương hành chính của xã Tản Hồng;

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thực hiện làm việc tại Bộ phận “tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” đảm bảo đúng theo quy định hiện hành. Đối với điều kiện cơ sở vật chất.

5. Công tác thông tin tuyên truyền và kiểm tra trong thực hiện CCHC